Dowiedz się kim jesteśmy
Chcesz wiedzieć?

O Nas

Fundacja Pałac Struga została powołana 05.07.2017 roku aby kontynuować prace remontowe rozpoczęte w 2003 roku, zmierzające do uratowania tego wyjątkowego zabytku jakim jest zespół pałacowo-parkowy w Strudze. Oprócz działań związanych z ratowaniem zabytkowych obiektów i rewaloryzacją parku Fundacja będzie prowadzić działalność kulturalną i edukacyjną przez kontynuację idei Teatru Letniego w Pałacu Struga, organizowanie koncertów, wystaw, sympozjów oraz stworzenie muzeum upamiętniającego bogatą historię regionu, historię rodu rycerskiego von Czettritz i dwie bitwy, które związane są ze wsią Adelsbach (dzisiejsza Struga). Pragniemy przywrócić kulturotwórczą rolę pałacu przez promowanie artystów, rękodzieła i popularyzację regionalnych produktów. Pamiętajmy bowiem, że znajdujemy się w wielokulturowym tyglu – na przestrzeni dziejów ziemiami naszego regionu władali Czesi, Polacy, ponownie Czesi, Austriacy i na końcu przez 183 lata Niemcy. Każdy z tych narodów pozostawił po sobie bogatą spuściznę, do której obecnie nawiązujemy.

Zarząd

Zarząd Fundacji Pałac Struga jest jednoosobowy. Prezesem fundacji Pałac Struga jest Agnieszka Chmura-Wieczorek. Z wykształcenia pedagog. Pasjonatka i miłośniczka kultury, sztuki i zabytków. Dobry duch wszelkich działań kulturalnych mających miejsce od lat w Pałacu.

Statut

STATUT FUNDACJA PAŁAC STRUGA

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1

Fundacja pod nazwą FUNDACJA PAŁAC STRUGA, zwana w treści statutu "Fundacją" ustanowiona przez Fundatorów: Agnieszkę Chmura-Wieczorek i Krzysztofa Wieczorka, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym Repertorium A nr 4.309/2017, sporządzonym z Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu przy ul. Henryka Sienkiewicza 6/3a przed notariuszem Bożeną A.Łagodą w dniu 31.05.2017 r. działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

Przeczytaj cały

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

1. Siedzibą fundacji jest Struga (gm. Stare Bogaczowice) 2. Adresem Fundacji jest ul. Wiejska 3, 58-311 Struga

§ 4.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, może ona prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi. 2.Fundacja ma prawo powoływania ośrodków, biur, filii i przedstawicielstw w kraju i za granicą. 3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 6.

1. Fundacja może ustanawiać medale, ordery oraz odznaki honorowe i przeznaczać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 2. Fundacja może przyznać tytuł honorowy "Przyjaciel Fundacji Pałacu Struga" osobom fizycznym i prawnym, współpracującym z Fundacją. 3. Fundacja może posiadać własne znaki graficzne i logo ustalone przez Radę Fundacji. 4. Fundacja może przyjąć do współpracy wolontariuszy, którzy zaoferują swoją pomoc w przeprowadzaniu działań związanych ze Statutem.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI § 7.

Naczelnym Celem Fundacji jest ochrona i restauracja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Strudze. Celami Fundacji są również w szczególności: 1. Stworzenie muzeum uwzględniającego historię regionu, gromadzenie i udostępnianie zbiorów kultury materialnej i duchowej; 2. Działania na rzecz udostępniania parku i pałacu publiczności; 3. Promocja historii, tradycji i kultury Dolnego Śląska, wskrzeszanie miejscowych tradycji, organizowanie wystaw, konkursów, sypozjów jak i wymiana kulturalna w tym zakresie, odtworzenie dawnej, kulturotwórczej funkcji pałacu poprzez prowadzenie działalności konecrtowej, teatralnej, wystawienniczej i wydawniczej oraz edukacyjnej, a także upowszechniania zjawisk kultury w każdej postaci; 4. Reaktywacja pałacowego teatru; 5. Inspirowanie działań interdyscyplinarnych, skupienie wokół celów Fundacji twórców, artystów, uczonych, współdziałanie ze środowiskami twórczymi i placówkami kulturalnymi oraz naukowymi Ziemi Wałbrzyskiej, Śląska i Europy; 6. Współpraca z wydziałami wyższych uczelni zainteresowanych działaniami podejmowanymi na terenie pałacu; 7. Włączanie spraw związanych z celami Fundacji w sieć międzynarodowych kontaktów służących ochronie zabytków oraz prowadzeniu przedsięwzięć kulturalnych na ich terenie, poprzez to zacieśnianie związków kultury polskiej z kulturą europejską i światową; 8. Dążenie do wykupu budynków i gruntów należących dawniej do założenia pałacowego w Strudze, w celu odtworzenia i rewitalizacji założenia w jego kształcie znanym z XIX wieku; 9. Działalność charytatywna na rzecz mieszkańców Strugi i regionu; 10. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. 11. Promocję turystyki kulturowej opartej o obiekty zabytkowe regionu. 12. Promocję idei ochrony dziedzictwa kulturowego ( w szczególności zabytków architektury).

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1. Gromadzenie środków na nabywanie, rekonstrukcję i rewaloryzację obiektów zabytkowych własnych i nie będących własnością Fundacji, w tym zabytkowych parków i ogrodów; 2. Organizowanie konferencji, seminariów, konkursów, wystaw i innych imprez; 3. Prowadzenie działalności wydawniczej, prelekcji, koncertów, warsztatów i plenerów twórczych i artystycznych; 4. Prowadzenie własnego archiwum, galerii, biblioteki, teatru, dyskusyjnego klubu filmowego; 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą, osobami starszymi, prowadzenie zajęć sprzyjających rozwojowi własnemu poprzez warsztaty i zajęcia tematyczne, warsztaty międzynarodowe, zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców i języków obcych dla Polaków, warsztaty połączone z poznawaniem danej kultury i obyczajów oraz wycieczkami po Poslce i po świecie; 6. Prowadzenie działalności gastronomicznej, warsztatów kulinarnych, połączonych z promocją i sprzedażą produktów własnych i regionalnych; 7. Nawiązanie kontaktów z byłymi oraz obecnymi mieszkańcami Strugi, działanie w kierunku integracji społecznej poprzez współpracę z osobami, stowarzyszeniami, kołami itp. 8. Przygotowywanie i promocję publikacji periodycznych i nieperiodycznych, wydanych drukiem oraz multimedialnych związanych z celami statutowymi Fundacji oraz kształceniem kadr dla realizacji zadań statutowych Fundacji; 9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i zagranicznymi, w zakresie objętym celami Fundacji; 10. Aktywny udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach, konferencjach, targach, wystawach itp. związanych z ochroną zabytków i dóbr kultury oraz inną działalnością wymienioną w § 6 Statutu;

§ 9.

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

RODZIAŁ III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI § 10.

1. Fundusz założycielski stanowi kwota 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), na który składa się kwota wpłacona przez fundatorów po 2.500 zł (słownie" dwa tysiące pięćset złotych) przez każdego. 2. majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11.

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: 1. Darowizn, spadków, zapisów; 2. Dotacji, subwencji oraz grantów; 3. Zbiórek, imprez publicznych. loterii i innych podobnych akcji społecznych organizowanych przez Fundację zgodnie z obowiązującymi przepisami; 4. Majątku Fundacji; 5. Prowadzonej działalności gospodarczej; 6. Odsetek bankowych od zgromadzonych kapitałów; 7. Operacji finansowych; 8. Dywidend i zysków pochodzących z akcji i udziałów; 9. Innych źródeł dozwolonych prawem. 10. Dopłat Fundatorów.

§ 12.

1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub darczyńców. 2. W sprawach przyjęcia darowizn oraz dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd. 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenia woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 13.

1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie, bądź we współpracy z innymi podmiotami w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Decyzję co do rozpoczęcia przez Fundację prowadzenia działalności gospodarczej i jej zakresu podejmuje Rada Fundacji.

ROZDZIAŁ V ORGANY FUNDACJI

WŁADZE FUNDACJI § 14.

1. Władzami Fundacji są: a) Zarząd Fundacji b) Rada Fundacji 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.

RADA FUNDACJI § 15.

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, opiniującym oraz kontrolnym Fundacji. 2. Rada Fundacji składa się z trzech do dwunastu członków, w tym Przewodniczącego Rady. W skład Rady Fundacji z mocy Statutu wchodzą Fundatorzy. 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych Członków na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołują swoją jednogłośną decyzją Fundatorzy, a w warunkach braku zgodności - starszy wiekiem z Fundatorów. Zawsze w Radzie Fundacji musi zasiadać przynajmniej jeden z Fundatorów. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie. 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku rezygnacji złożonej na piśmie lub śmierci członka Rady. 6. Dopuszcza się świadczenie pracy na rzecz Fundacji Członka Rady Fundacji. 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, członkostwo w Radzie takiej osoby ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji. 8. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, reprezentuje radę na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 16.

1. Rada zbiera się co najmniej raz na pół roku. 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wiosek Zarządu lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie. 3. Rada - jeśli jest wieloosobowa - podejmuje swoje decyzje w formie uchwały, zwykłą większością głosów, w razie równości w głosowaniu decyduje głos Przewodniczącego Rady. 4. Do podjęcia decyzji koniecznych jest co najmniej trzech członków Rady.

§ 17.

Do zadań Rady należy w szczególności: 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu. 2. Podejmowanie decyzji o zmianie zapisów w treści Statutu. 3. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia, przy czym wysokość wynagrodzenia pierwszego Zarządu ustalają Fundatorzy. 4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie Członkom Zarządu absolutorium. 5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 6. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 7. Nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 18.

Na wniosek Fundatorów Rada Fundacji podejmuje decyzję o połączeniu z Inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI § 19.

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż czterech Członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. 2. Pierwszy Prezes Zarządu Fundacji zostaje powołany przez Fundatorów w dniu sporządzenia i podpisania Aktu Notarialnego ustanawiającego Fundację. 3. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 4. Rada Fundacji powołuje Prezesa i członków Zarządu. 5. Fundatorzy mogą w każdej chwili odwołać tak poszczególnego Członka, jak i cały Zarząd. 6. W razie Zarządu jednoosobowego członek Zarządu reprezentuje Fundację samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy to Fundacja będzie reprezentowana przez dwóch członków Zarządu działających łącznie lub przez jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem. 7. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Fundacji dotyczy wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem jej interesów, nie wyłączając przeniesienia lub też obciążenia nieruchomości. 8. W stosunkach wewnętrznych członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Statucie. 9. Członkowie Zarządu Fundacji maja prawo uczestnictwa i zabierania głosu podczas zgromadzeń Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VI LIKWIDACJA FUNDACJI POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 20.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku. 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji. 3. W razie likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wolontariat

Z szeroko otwartymi ramionami przyjmiemy wolontariuszy, którym nie jest obojętny los zdewastowanych i zapomnianych zabytków, którzy chcą cos zrobić i nie boją się ciężkiej pracy. Pomocy potrzebujemy szczególnie w okresie letnim do następujących prac:
 • prace porządkowe w parku: wycinka krzaków, koszenie trawy, tworzenie ścieżek, pielenie trawników
 • prace porządkowe w pałacu – usuwanie gruzu, zabezpieczenie otworów okiennych przed zimą itp.
 • do pomocy w załadunku i rozładunku kostki granitowej i cegieł
W zamian oferujemy :
 • miejsce na biwak w parku
 • dostęp do łazienek i WC
 • zwiedzanie pałacu z najlepszym przewodnikiem i prezentacja całej - do tej pory odkrytej historii pałacu i okolicy
W ciągu roku potrzebujemy wolontariuszy do pomocy w organizacji i promocji wydarzeń kulturalnych i rekonstrukcji bitwy.

Jak można nam pomóc

FUNDACJA PAŁAC STRUGA KRS: 0000685596 NR KONTA: 56 10 90 2271 0000 0001 3477 5435 Przed nami nadal dużo pracy w pałacu i w parku. Fundacja będzie starała się o wszystkie możliwe dofinansowania bo skala prac remontowych i konserwatorskich jest ogromna. Każda złotówka przybliża nas do celu. Darowizny mogą być przekazywane przelewem na konto fundacji, w formie gotówki oraz w postaci rzeczowej. Fundacja dokumentuje otrzymane darowizny Umową Darowizny oraz Potwierdzeniem Przekazania Darowizny.

Poszukujemy

Poszukujemy:
 • dokumentacji dotyczącej pałacu i okolic: fotografii, pocztówek, map i wszelkich dokumentów
 • elementów wystroju i wyposażenia wnętrz pałacu oraz mebli, drzwi, stropów, itp.
 • materiałów z rozbiórki: płyt z piaskowca, belek stropowy, cegieł
 • transportu do przewozu materiałów z rozbiórki
 • studentów z wydziałów konserwacji malarstwa, rzeźby i sztukaterii z okresu renesansu i baroku na praktyki
Dochód ze sprzedaży biletów na zwiedzanie w całości jest przekazywany na remont pałacu. Odwiedzając  nas i zwiedzając Pałac tez można nam pomóc i  mieć swój udział w ratowaniu tego unikatowego zabytku.